1975, Donostia
2020, nobela
1972, Gernika
2020, antzerkia
1981, Aretxabaleta
2020, antzerkia
1975, Bilbo
2020, antzerkia