—146—

Ibiñagabeitia'tar Andima'ri

1959-III-16

        Adiskide maitea,

        Ez dezazula otoi uste aaztu zaitudala, asko luzatu ba dut ere zure azkenengo eskutitzari erantzutea: aunitz lanpeturik egon naiz azkenengo aste hauietan, idazlan luzetxo bat ondu baitut euskeraz, eta amaitu nai nuen zuri idatzi baino leen, zuri igorri aal izatekotz; itsasoz bidaltzen dizut ordea, ez egaz-bidez, geiegi ordaindu bear bainuke bestela, pisu samarra izaki —berrogei ta amar bat orrialde dauzka makiñaz joak— eta diruaren bidetik gaizki nabil egun hauietan... egia da hori garrantzi gutxiko auzia dela gu bezelako idealistentzat; beste aldeetatik gauzak oro ongi ba lijoaz, ezer ez litzake...

        Zure aburua ene lantxo horri buruz jaso nai nuke. Ziur izan zaitez asko preziatuko dudala, zeu baitzara izan, manera batez, ene gidaria euskal-literaturako bideetan. Zure aburua nai dut izkuntza ta idaztankerari buruz; gipuzkeraz egin dut, eta zure oarrak kontuan artuko ditut, zer edo zer zuzendu edo aldatu bear den iduritzen ba zaizu, nik baino obeki ezagutzen baituzu euskalki hori; bainan gaiari buruz ere zure iritzi egiazkoa jakin nai dut: maitasunezko ipuin-berri bat da, bai, maitasun bat besteak ez bezalakoa dut gaitzat aukeratu. Konformistek eta ergelek esango lukete noski abnormal den maitakeria bat kontatu dudala (naiz heterosexualitatearen alorrean egoteko aski konformista egon naizen!) Dena dela, eta erotismu utsak leku gutxi euki arren ene ipuinean, psykologiazkoa baita ororen gainetik, ez dut uste Euskaldunek abegi onik egingo diotenik, gaiaren berritasuna dela kausa (egia esan, frantzes eta gaztelaniazko literaturan ere ez dut uste horrelako gairik erabilli izan denik). Mitxelenari igorri nion eia Egan'en argitara erazi nai zuenetz edo beste nonbait, liburuxka baten forman, zentsurari iges egiteko bide bat arki baleza. Ez dit oraindik jakin erazi zerbait arkitu duenetz; zail baino zaillago izango dela irudi erazi dit ordea. Zuk bearbada Amerika horietan publikatzeko bide bat atzeman zenezake? Edo-ta, euskeraz eginkor ez ba da, erdera batera itzul eraz zenezake (gaztelanira edo inglesera) eta hala argitara eman? Zer nai dela, deus ezin egin ba dezakezu zerorrek ere, zure iritzia igor izadazu beintzat.

        Nai nuke ene lumaren aurtxo orrek argia ikus lezan nola ere baita pena asko artu baitut idazteko. Nietzsche'k dio nonbait, idazki guztietatik norberak bere odolaz idatzi duena baizik ez duela maite. Nik ez ba dut ene ipuintxoa ene odolaz idatzi, ene nigarrez egin dut beintzat... eta Euskaldunek ez ba diote kasurik egiten, edo azaleko lizunkeria gatik gaitzesten ba naute, horrek esan nai du bide makurra aukeratu dudala, ene erritarrei mintzatzen asi natzaienean, eta obe dudala erdera batean idatzi. Ez bakarrik pseudo-euskaltzaleen eta abertzaleen zabarkeriaz eta gezurraz, bainan ene orain artinoko zindotasun-gabeaz eta azal-uskeriaz nazkaturik nago orain: ez du balio funtsean siñesten ez ditugun auzi batzuen alde alegin gaitezan gure buruaren irrikiai uko egiñik; oroz leen, geure buruaren alde ditugu eginbideak eta sendi edo endaren aldeko maitasunak, geure buruaren maitasun edatua izan bear du. Bainan dakusgularik gure endakide maiteak gure irrikien, gure asmo begikoenen etsai direla, edo ulertzeko gai ez direla, zindotasunak berak ez al du eskatzen haiekiko lokarriak autsi ditzagun, gure nortasunari uko egin baino leen? Ai! Euskalerriko airea itogarria da giza-saldotik bazter egon nai den gizon gogo askearentzat, izan dadin franquisten menpeko den Euskalerria, edo gaullisten menpekoa, bai eta, ondikotz, Euskaldunen Euskalerri askea ere, sekula hala gertatzen ba da: orduan ere ez dugu noski ispiritu askeok gure errian gure nortasunari dagokion bezela bizitzeko zuzenik izango, theokrazia izugarri bat izango baita Euskadi... eta gure endakide ditugun apaiztxoek leenagoko sutegiak berriz ere pizt aal ba litzakete, ziur nago ez lidaketela barkatuko...

        Eskutitz hau oso goibela eta illuna idurituko zaizu noski; bainan azkenengo illabete horietan gogoeta asko egin dut ene orain artinoko bizitzari eta borrokaldiari buruz, eta biotzean sendi dudan sentimendu bakarra, gogoetatze horren ondotik, ez da ez gorrotoa ez damua, bainan bai nazka... ezin esanezko nazka bat gizonen —eta emakumeen— eta gauzen aldera... izan ditezen euskaldun ala erdaldun... bizpairur adiskide egiazkoak kendu ezkero.

        Well, bearbada obe da hemen geldi nadin, bestela gotillunegi agertuko nintzake. Ez dizut artikulurik aldi honetan igortzen, ene ipuina zela zio ez baitut astirik izan beste idazlanik egiteko. Idazlantxo aspaldi egindako batzuk bidali nizkion Zaitegiri, bainan ez dit ezer erantzun, argitaratuko dituenetz ala ez; ez dizkit atzera biurtu ere, eskatzen nion bezela... Euzko-Gogoa'ren orrialde santuetan agertzeko ez naiz noski aski santu!

        Ene goraintzirik onenak ar itzazu, zuk bederen, adiskide maite horrek, bai eta aitaren partez ere.

        ''' J.Mirande eta Ayphassorho'ko.

 

 

 

© Jon Mirande

 


www.susa-literatura.eus