WILLIAM SHAKESPEARE-REN
BI KANTU

 

euskaratzailea:

Juan San Martin (Otsalar)

 

 

 

Gizonen Iruzurkeria

 

Ez geiago asperenik, asperenik ez, nere andereak:

beti izan ziran gizonak engañuzkoak.

Oin bata itxas barnean, bestea ligorrean,

iñoiz etziran izan gauza bati zintzoak.

Ez egin asperenik orrela, utzi ta igesik dijoaztela;

arkitu poza ta alaitasuna,

ta doiñu biurtu zuen samintasuna

ots egiñaz Hey nonny, nonny!

 

Geiago ez ari koblaz ta beste kantuz

murrin astun diran oñazeetatik;

gizonengan beti izan da iruzurkeria,

lenengo udarak orbelak jaurti zitunetik.

Ez egin asperenik orrela, utzi igesik dijoaztela;

arkitu poza ta alaitasuna,

ta doiñu biurtu zuen samintasuna

ots egiñaz Hey nonny, nonny!

 

 

 

Ez beldur izan

 

Ez beldur izan ia eguzki galdan,

ezta ere neguko asarre suminduari;

zure lana bukatu zenun munduan;

itzuli ziñan etxera, badezu sari:

urrezko gizon garbiak eta emagalduak,

kedarra kendu zutenak: autsera dijoaz danak.

 

Ez beldur izan asarreari, aundikiz;

etzaizula eldu ankerren zigorra;

etzazu pentsatu janariz ta jantziz;

kaiñabera da zuretzat aritza bezela;

urre zaharo, jakintza, erremedio, zaizu oro

jarraiki zeuri auts biurtzeko.

 

Ez beldur izan tximistaren argiari,

ezta daña ikaratzen duan oiñaztarriari;

ez beldur izan iraiña ta ezta beraltze gogorrari;

zuretzat bukatua da negar larri:

galai gazteak eta maitamindu, oro

zuri jarraituko dizute auts biurtzeko.

 

 

Olerti, (Udazkena)

1964, III-IV, Garilla-Lotazilla

93-96 orr.

 

 

The fraud of men

Sigh no more, ladies, sigh no more, / Men were deceivers ever; / One foot in sea, and one on shore,  / To one thing constant never. / Then sigh not so, / But let them go, / And be you blithe and bonny, / Converting all your sounds of woe / Into Hey nonny, nonny. // Sing no more ditties, sing no mo / Of dumps so dull and heavy; / The fraud of men was ever so, / Since summer first was leavy. / Then sigh not so, / But let them go, / And be you blithe and bonny / Converting all your sounds of woe / Into Hey nonny, nonny.

Much Ado about Nothing antzezlana

Act. II, Scene III

 

Fear no more

Fear no more the heat o' the sun, / Nor the furious winter's rages; / Thou thy worldly task hast done, / Home art gone, and ta'en thy wages; / Golden lads and girls all must, / As chimney-sweepers, come to dust. // Fear no more the frown o' the great,  / Thou art past the tyrant's stroke: / Care no more to clothe and eat; / To thee the reed is as the oak: / The sceptre, learning, physic, must / All follow this, and come to dust. // Fear no more the lightning-flash, / Nor the all-dreaded thunder-stone; / Fear not slander, censure rash; / Thou hast finish'd joy and moan: / All lovers young, all lovers must / Consign to thee, and come to dust.

Cymbeline antzezlana

Act. IV, Scene II

 

 

© William Shakespeare

© itzulpenarena: Juan San Martin

 

 

"Shakespeare euskaraz" orrialde nagusia


www.susa-literatura.eus