WILLIAM SHAKESPEARE-REN
AMALAUKOAK

(1564-1616)

 

euskaratzailea:

Juan San Martin (Otsalar)

 

 

 

(18)

 

Udarako egun batekin al banizu konpara?

Zu, ederrago ta legunago izanik:

aize zakarrak astintzen du maietzeko kimua

udara bere nagian labur dalarik.

 

Iñoiz zeru niniak kixkaltzen gaituzte,

argi dizdiak itzal naastutzen diranean;

maiz, edertasunak menderatzen dute,

igartuz diralarik izakera aldakorrean.

 

Baiña zure betiko udara ezin gartuz,

ta eztu galduko ederraren jabetasuna.

Bere itzaletan daraman eriotza ukatuz,

 

bertsoz egiñik egunak aziz;

gizonak arnasa duan artean, begiak ikusiz,

bertso auek izango dira, berekin biziz.

 

 

 

(73)

 

Neregan begiratu zeneza orririk arkitzen eztan

urte-denbora ortan, edo batzuek ori

zintzilirik aizeak eragitzen dien adar aietan—

koru erortuak, len, txori eztitsuak zirana kantari.

 

Neregan ikusiko duzu egun baten illunabarrez

eguzkia sartzen dala, itzaliz sarkaldea,

eta gau beltzak, poliki-poliki, eramanez,

eriotzaren araube, dana du barea.

 

Neregan ikusiko duzu bere gaztaroan

atsedentzen duan suaren argia, austurik,

bukaeran itxarotzen dion eriotz altzo gisan,

 

aintziña azi eragitzen zion artatik suntzitakoa.

Ori nabari duzu, zeure maitasunok sendotuz,

eta maiteago duzu laister utzi bearrezkoa.

 

 

 

(97)

 

Zer negu itxura zuan urruntze orrek,

zugandik urruti igesik dijoazten illeen atsegiñetan!

Zer zurdatzuk esitu ninduen ta zer egun itzalek

eta zer elkor eta abendu zar alde guzietan!

 

Baiña egiz, orrelako denbora udarakoa zanez,

udazken joria zan, aberastasun betez

ordu mardulen astuntasun eroan eramanz

senarra ildako alargunaren erraien antzez.

 

Baiña ugaritasun ura iduritzen zitzaidala

umezurtzaren itxaropena eta guraso bako landara,

udarak eta goraltzeak zurekin bakarrik dirala,

 

ta zu urruti, txoriak ere dirala mutuak:

edo kantatzen badute, orren samiña da beren poza

ostoak ere zurbil dira, neguaren beldurrak.

 

 

Olerti, (Udazkena)

1964, III-IV, Garilla-Lotazilla

93-96 orr.

 

 

Sonnet XVIII

Shall I compare thee to a summer's day? / Thou art more lovely and more temperate: / Rough winds do shake the darling buds of May, / And summer's lease hath all too short a date: / Sometime too hot the eye of heaven shines, / And often is his gold complexion dimm'd; / And every fair from fair sometime declines, / By chance, or nature's changing course untrimm'd; / But thy eternal summer shall not fade, / Nor lose possession of that fair thou ow'st, / Nor shall death brag thou wander'st in his shade, / When in eternal lines to time thou grow'st; / So long as men can breathe, or eyes can see, / So long lives this, and this gives life to thee.

 

Sonnet LXXIII

That time of year thou mayst in me behold / When yellow leaves, or none, or few, do hang / Upon those boughs which shake against the cold, / Bare ruin'd choirs, where late the sweet birds sang. / In me thou see'st the twilight of such day / As after sunset fadeth in the west; / Which by and by black night doth take away, / Death's second self, that seals up all in rest. / In me thou see'st the glowing of such fire, / That on the ashes of his youth doth lie, / As the death-bed whereon it must expire / Consum'd with that which it was nourish'd by. / This thou perceiv'st, which makes thy love more strong, / To love that well which thou must leave ere long.

 

Sonnet XCVII

How like a winter hath my absence been / From thee, the pleasure of the fleeting year! / What freezings have I felt, what dark days seen! / What old December's bareness every where! / And yet this time remov'd was summer's time; / The teeming autumn, big with rich increase, / Bearing the wanton burden of the prime, / Like widow'd wombs after their lords' decease: / Yet this abundant issue seem'd to me / But hope of orphans and unfather'd fruit; / For summer and his pleasures wait on thee, / And, thou away, the very birds are mute: / Or, if they sing, 'tis with so dull a cheer, / That leaves look pale, dreading the winter's near.

 

 

© William Shakespeare

© itzulpenarena: Juan San Martin

 

 

"Shakespeare euskaraz" orrialde nagusia


www.susa-literatura.eus