Galop infernal

 

        Onoko bertso-sail onek bi zati ditu. Lenengoan aditzera ematen danez, Iñauteri batzuetarako paratua da. Ta, bigarrengoan esaten danez, Iñauteri oietarako dantza-tokia ta abar prestatzen asi ziranean, kontrarioren bat edo beste izan zuten Bilintx eta bere lagunak; bañan ala ere ondo antolatu zituzten gauzak.

        Bertso auek, argitaratutako paper batetik ditugu. Paper ori, Peñaflorida kondearen liburutegian-edo omen zegoan, eta gure eskuetaraño Donosti'ko Juan Arbelaitz ta Tolosa'ko Juan Jose Beloki jaunen bitartez etorri zan.

        Len adierazi bezela, moldiztegiak, Jaunari eskerrak eta gure mesedetarako, urtea ipintzeko buruzbidea izan zuan: 1852. Guk ezagutzen ditugunetan, auek izango dira Bilintxen bertsorik zarrenak. Ogei ta bat urte zituan orduan; ondo gazterik asi zan, beraz, bertsogintzan.

        Bertsoen azpian, egillearen firma: Vilinch. Ortik dakigu bertso auen aita nor dan. Izengoiti ori nundik datorren, iñork ere ez daki gaur. Paper onetan azaltzen da, guk uste, lenengo aldiz. Bitatik bat izango da: bere aurrekoengandik zetorkiona edo oso gazterik berari erantsia.

Antonio Zavala

 

 

Lagunkida fraternal'eko galaiak beren damari

 

          1

Emakume maiteak,

dantzara gurekin

etortzen zeratenak

borondatiakin,

esan biaizutegu

dezazuten jakin:

dantzak bukatzen dira

gaur gabekoakin.

 

          2

Zuben dantzetan zegon

gure alegriya,

aitortzen dizutegu

klaroan egiya;

orain utzi biarrak

zuben konpañiya,

biotzeratzen digu

tristura aundiya.

 

          3

Pena ori degula

biotzen betian,

zubengandik biagu

egon apartian,

ez eunki osuan,

ez ogei urtian,

baizik eta Pazkuak

etorri artian.

 

          4

Itxoron biar degun

denbora motzian,

pena franko izango da

gure biyotzian;

baña sartuko gera

berriro pozian,

gure naieko egun

oiek etortzian.

 

          5

Betoz ordu onian,

datozenerako

dantzako sala degu

egoki parako;

soñu politik ere

etzaigu faltako,

guziya ondo egin

naiko degulako.

 

          6

Orra, maite politak,

klaro eman parte

ez degula dantzarik

gaizuma juan arte;

lenengua noiz degun

jakiñian zaute,

faltatu gabetanik

etorri zaitezte.

 

 

 

Ziririkuak

 

          1

Langilleen dantzetan

izaten geranak,

bost arratsetan pruebak

dauzkagu emanak,

gure kontra izketan

aritu diranak,

txit askoz engañatu

dirala dianak.

 

          2

Aiek guregatikan

esan zutena da:

«Barulloa sortzeko

kuadrilla ona da!!!

Neskatxa onradurik

baldin juaten bada,

lotsatuta kanpora

irten biarra da.»

 

          3

Baita ere gauza onik

gurekin ez dala,

jaungoiko Bako'k bere

mendian gauzkala;

ezagun da inbiriyak

prejitzen zauztela,

etzenduten gezurrik

sortuko bestela.

 

          4

Eta segitu zuten

lenago bezala,

esanaz guziz gauza

seguruba zala

adornatutzen gure

dantzetako sala

dama onradurikan

izango etzala.

 

          5

Oraindik deskontentu

esan zutenakin,

deskantsatu ziraden

añaditubakin:

«Alakorik batian

biar degu jakin

etxeratu zirala

txandarme banakin.»

 

          6

Dantzarako tokirik

ote zegon nonbait,

galdezka Donostiya'n

asi giñan zenbait;

uraxen topatzea

kostatu zan zerbait,

galarazi nayian

bazebillen norbait.

 

          7

Noiz ere bait topatu

genduben tokiya:

aduana zarreko

zertegi aundiya;

dudan gaude illa dan

ero dan biziya,

eskubetatik itzul

egin zigun iya.

 

          8

Nai baluteke ere

orain defenditu,

lengo itzak lazuan

arrapatzen ditu;

gure dantzak pakian

dira despeditu,

aiek esantakorik

ez da suzeditu.

 

          9

Orain gelditzen gera

guziz ditxosuak,

irten geradelako

bitoriosuak;

guk bezela esango du

Donosti osuak:

Bost gezur sortzen ditu

inbiriosuak!!!

 

          10

Gure dantzara damak

polit onradubak

etorritzen dirade

guztiz apaindubak,

adornaturik ondo

gorputz ta burubak,

mantxarikan gabeko

birjiña purubak.

 

          11

Gure dantzetan juan da

guziya konpleto,

damak serbitu dira

iñon baña obeto;

izandu diyotegu

milla errespeto,

berak kontentu daude,

badakigu zierto.

 

          12

Izan degu soñuba

dantzatzeko diña,

bai eta damak ere

bana eta biña;

guziya izan da txit

ederki egiña,

bosti eman diyote

sabeleko miña.

 

[1852]

 

 

 


Bilintx-en bertso guztiak

 


www.susa-literatura.eus