—1896 Maule—

 

Euskaldun martire, saratar neskatila Larraldeko

 

Felipe Arrese Beitia

 

                1

Gura neuskizuz zuri gloriak

Kantau, neskatxa samurra,

Frantzian igo eben denporan

Gorriak Gobiernura,

Oinperaturik ain gizon gaizto

Infernutarren bildurra,

Oraindik izan arren amabost

Urteko gazte biguna,

Pinet ta bere lagunak gaitik

Ez eutsulako ardura.

 

                2

Alperrik eutsun, lotu zinduzan

Piketearen buruak,

Esan guzurraz estalduteko

Berako zure kontuak,

Jakin etzedin zetara emon

Zenduzan ara pausuak,

Ta gitxiago an zelan artu

Zenduzan sakramentuak,

Zeintzuek gaitik pagau ez eian

Ondotxo zure lepuak.

 

                3

Orduan baina fedez sututa

Ain modu miragarrian,

Erantzun zendun: "Naiz il naiela

Ni ilgo nabe Egian,

Jakin begie gura badabe

Agintariak Frantzian

Zelan konfesau eta komulgau

Nazan Berako errian

Jauna iraindu baino len zeren

Il gura dodan grazian".

 

                4

Nor ez da arri egingo oso

Non nai zu ikusitean

Mendi bat legez, gogor ta zutik

Katolikoen fedean,

Ikara baga, egia beti

Autortzen tenple batean,

Naiz soldaduen, zein jeneralen

Bardin juezen aurrean,

Jakina gaitik epai gaizto bat

Zeunkala zeure gainean?

 

                5

Baina, Jesus da egia eta

Zu zinan egi zalea,

Orretxe gaitik, o! Madalena!

Kristo zan zure maitea,

Nogaz zenduan zuk bizi gura.

Nogaitik bere iltea.

Nogaz guzurraz etzendulako

Txarto nai geratutea,

Bere etsaiak emon eutsuen

Kastiguz eriotzea.

 

                6

O! neskatila Sarako gazte

Fedez bardinik bagea!

Il bear eta kantetan dozu

Birjin-Amaren Salbea.

Lirio guri zinan denporan

Ikusgarrizko loria,

Gilotiniaz gorriak zuri

Ebagi arren samia,

Orain zeruan gozetan dozu

Martiriaren koroia.

 

 

 

 


Anton Abbadiaren Koplarien Guduak

 


www.susa-literatura.eus