—1891 Iurreta—

 

Ipui berriyak

 

Juan Ignazio Uranga

 

                                Euskaldun jaio naiz ta

                                Euskaldun nai det il.

 

 

I

TXAKURRA

 

Goizero oi zan txakur zuri bat

Ibiltzen kale danetan,

Ezur zikin ta ogi puzketaz

Bete nairik zakarretan.

Bainan ara zer gerta zitzaion,

Gau txit gogozko onetan

Geiegi jan ta puztuturikan

Il zan oinazez batetan.

 

Gure artean ere askotan,

Gerta litekiena da,

Naiz gogozkua izanagatik,

Ez jan geiegi al bada,

Jan edanan gizona,

Baldin ibiltzen ez bada,

Iltzeko gaitza liteke izan

Geiegizko betekada.

 

 

II

BI OILARREN BORROKA

 

Oilar bi ziran aserreturik

Elkarri asi mokoka,

Non jarri zuten oilotaldean

Izugarrizko borroka,

Eta pakeak egin nairikan

Hartu zan artean kolka

Danak berari eraso eta

An utzi zuten urgunka.

 

Bada au bera gerta liteke,

Askotan gure artean,

Kolkaren gisa sartzen bagera,

Ezin liteken gauzean.

Makil autsiyak ez du behar,

Bi borrokarin tartean,

Bada askotan oi da izan

Ere guretzat kaltean.

 

 

III

ZAPELAITZA

 

Txori txikiyak atxi nairikan

Zebilela zapelaitza,

Goitikan egan jeisterakuan

Egan jo zuben aritza.

Bada ikaraz sartu zitzaion

Gibelainoko gaitza,

Denbora gutxin barrunbian zan

Ikaratikan il aisa.

 

Askotan ez da kolpe bearrik

Gizona mendeatzeko

Zuaitz adarran soinua bakarrik

Aski da ikaratzeko.

Bada ikara bera aski da

Gizona azkar galtzeko

Eta ortatik gaisoturikan

Sendatze gabe iltzeko.

 

 

 

 


Anton Abbadiaren Koplarien Guduak

 


www.susa-literatura.eus