—1890 Maule—

 

Gure euskara maita dezagun

 

Felipe Casal

 

              1

Izkuntz guria maita dezagun

Bear bezela biyotzez.

Ez degu bada ibili bear

Itz egiteko guk lotsez,

Eta arkitu ez dedin ama

Gure gatikan negarrez.

Ipin dezagun apaindurikan

Aritz ederran adarrez.

 

              2

Euskara eder maitiagatik

Egingo det alegina,

Naiz nere luma ezin altxatu

Nik nai nezakien dina,

Esaten det nik biyotzetikan

Naizela euskaldun fina:

Nere odola galdu naigo det

Ez utzi euskeran grina.

 

              3

Maita dezagun gure izkuntza

Euskaldunak geradenak,

Maita dezagun, anai maitiak,

Biyotz sendoa degunak,

Aurrera bada, galdu ez dedin

Itzegin dezagun danak:

Beso zabalik artuko gaitu

Bere biyotzera amak.

 

              4

Mintsu ote dan iduritzen zait

Amatxo gure euskera.

Gaitza sartuba daukagulako

Euskal erri abetara:

Sartu zitzaigun ondo geundenak

Guztiyak gaizki jartzera,

Eta ginduzen libertadiak

Geienak lurperatzera.

 

              5

Non dira gure aita bisabak,

Ote gaituzte ikusten?

Zeru zabala eder ortatik

Nola geraden gertatzen?

Etsaian kontra ibili ziran

Beren odola isurtzen,

Lengo lege on ginduzen aiek

Guri eskuetaratzen.

 

              6

Bai, egin zuten alegin dana

Gizagajuak gugatik.

Beste ainbeste ote genduke

Egingo guk aien gatik?

Oju eginaz esan dezagun

Bai! biyotzaren erditik.

Aien dolaren kutsurika

Ez da galdu oraindik.

 

 

 

 


Anton Abbadiaren Koplarien Guduak

 


www.susa-literatura.eus