—1886 Urnieta—

 

Fama aundiko pelotari bat

 

Indalezio Sarasketa "Eibarko txikiya"

 

              1

Fama aundiko pelotari bat

Kantuz nai nuke argitu,

Zeinek ez duben lau modutara

Kontrariyorik arkitu;

Ori pelotan ikusi eta

Zein ez liteke arritu!

Ematen zaizkan fama guziyak

Oraindik dina ez ditu.

 

              2

Alkandora ta galtza txuriyak

Buruban boina gorriya,

Ala plazara sartzen danian

Guztiz da guztagarriya;

Buruz abila, ankaz azkarra,

Zorrotza berriz begiya,

Au da blekari danen maisuba

Au da Eibarko txikiya.

 

              3

Bere lekuban jarri ta gero,

Asten danian jokatzen,

Gorputz egoki askatu ura

Zeini etzayo guztatzen;

Aurrian zorrotz ebaki ero

Amar kuadruan luzatzen,

Askorikanen estutu gabe

Diruriyela jostatzen.

 

              4

Gorputz liraina, beso libria

Eta jeniyoz biziya,

Zatitutzen du arrapatutzen

Duben pelota guziya;

Naiz izan bera aundi motel

Ero naiz izan txikiya,

Eta kontuban ez dagonari

Sartuko diyo ziriya.

 

              5

Ez da azaldu pelotarako

Oraindik orlakorikan,

Lau aldetara onen modura

Jokatzen jarri danikan;

Pelota non dan bilatuko du

Zorrozki jua gatikan,

Au da lan ontan diferentzia,

Beste guztiyen gandikan.

 

              6

Bere eskuban bildur garriyak

Dira guantia ta pala,

Ez da beste bat inon ikusi

Pelota zatitzen ala;

Ain bizi eta zorrotz juaten da

Nola fusilako bala

Ezagutuba daukate denak

Maisuba blekan au dala.

 

              7

Xestoz jokatzen asten danian

Jartzen geranak begira,

Pozez malkua saltatzen zaigu

Uste gabian begira;

Ain da biziya eta ederra

Aren gorputzen mugira

Asko baliyo dutenak beti

Onla guztatzen baitira.

 

              8

Gazte gaztetik plazaratu zan

Euskal-erriyan aurrena,

Famaren otsak eraman zuben

Andik Madrida urrena;

Ameriketan ere izan zan

Itsas zabala barrena,

Baliyosua beti izanik

Estimasiyo arrena.

 

              9

Ez da onlako pelotaririk

Ez da oraindik ikusi,

Gaurko blekari eder guziyak

Berekin dute ikasi;

Baina alare kontra egiten

Kontu aundiyekin asi,

Berak bezela ondoren famak

Nai badira irabazi.

 

 

 

 


Anton Abbadiaren Koplarien Guduak

 


www.susa-literatura.eus