—1883 Markina—

 

Goazen Markinara

 

Bonifazio Etxegarai

 

Martxa honen musika

Felix Ortiz y San Pelayok sortu zuen Markinan

kantatu zuen Orfeón Eibarrés-entzat.

 

                1

Goazen anaiak Markina aldera,

Goazen guztiyok kantatzen,

Begira nola Euskal-Erriyan

Danak diraden poztutzen,

Nola diraden alaitasunez

Eta otsarez betetzen,

Ikusirikan zer fest'ederrak

Markinan diran ospatzen.

 

                2

Goazen guztiok Euskal soinuak

Kantaturikan gogotik,

Euskaldun gauzak gure kantuaz

Odoietara jasorik,

Bizkaiko zelai, aitz ta mendiak

Arkitzen dira mugirik,

Beren aurrean ikusten diran

Fest ederrakin suturik.

 

                3

Goazen agudo Markina aldera

Entzun dezagun sansoa

Ikus dezagun Lekobideren

Semeen izantz osoa,

Goazen guztiyok aditutzera

Bertsolariyen jokoa,

Gure lurrean miragarriro

Gorde dan jolas gozoa.

 

                4

An ikusitzen diran gauz danak

Dirade gure gureak,

Ospatzen diran festa guztiyak

Euskaltasunez beteak,

Lekobideren erri gozoan

Gizaldiyetan gordeak,

Lur onetako seme danentzat

Egiyaz guziz maiteak.

 

                5

An entzuten da danbolina ta

Jotzen dituzte txistuak,

An edurturik ile bizarrak,

Dauzkaten gizon prestuak,

Dabiltza dantzan aditurikan

Euskaldun zarren soinuak,

Ikusirikan Euskal oiturak

Feniz antzera piztuak.

 

                6

Ala mendiyan dirurik gabe

Bizi diraden gizonak

Nola jauregi galant batean

Dirudun bizi diranak,

Txit atseginik kantatzen eta

Dantzan dabiltza dan danak

Fest oriyekin azturik beren

Naigabe, pena ta lanak.

 

 

 

 


Anton Abbadiaren Koplarien Guduak

 


www.susa-literatura.eus