—1881 Irun—

 

Jaungoikoa eta fueroak

 

Felipe Arrese Beitia

 

                1

Gauza bakotxak Jaunak emonda

Daukaz doe bereziak,

Zar eta gazte gizon zein andra

Dierri naiz probintziak;

Bardin arrainak ta egaztiak

Abere eta pistiak,

Lege bategaz ezin litekez

Zuzendu emen guztiak.

 

                2

Ez da ardura atera arren

Uren barrutik arrainak,

Joan ditezen leorrez arin

Une badituez oinak;

Egazti batek zer balio dau

Uretan barriz sartzeak?

Naiz abereak ego bagarik

Aidez igoten asteak?

 

                3

Ezin liteke leorrez bada

Arrainik inoz ibili,

Ez egaztirik uren barruan

Joan liteke igari;

Ezin liteke ez abererik

Egan aidean eregi,

Eta ain gitxi Euskal-erria

Erdaldun oso imini.

 

                4

Beraz usoa egina dago

Ibili dedin aidean,

Ez abereak dabiltzan gisan

Beian emen lau oinean;

Tiroz ego bat eizari batek

Baina austen deutsanean,

Zelan kantan leiz urru gozoak

Erreka aldamenean?

 

                5

Deituko deutsut gaur zuri bere

Neure Erria, usoa,

Ez legoia ta ez arranoa

Ez belea ta otsoa;

Zarealako sotil zuri ta

Otsan leial ta gozoa,

Ego ausiaz zelan zakustaz

Usotxo biotzekoa?

 

                6

Nun dozuz orain zuk antxinako

Urrueta eztitsuak?

Arbolapetik ipar aisetan

Nik pozez entzundakoak?

Isildu ziran uso maitea

Mututu zure urruak,

Zure lekuan kantetan dabe

Bela baltz erbestekoak.

 

                7

Errekatxoen ur korrontetan

Sortuten zan murmuilua,

Inoz etxatu ain gozo izan

Zeinda zeurorren urrua,

Mendi gainetan urtu bagarik

Ikusten neban edurra,

Zer zan besterik zure ondoan

Ezpada gauza iluna?

 

                8

Erri onetan beti beti, zu,

Izan zinan erregina,

Zure mendean bizitea zan

Guretzako atsegina,

Arranotzarrak etziran izan

Zu arrapetako dina,

Baina legoiak jaurtigi deutsu

Atzamarkada samina.

 

                9

Jaunak emonik zeugaz zenduzan

Ego bi oso sendoak,

Jaungoikoa zan eskumakoa,

Ezkerrekoa fueroak,

Aurrera bere gura badoguz

Egun zorionekoak,

Zeruruntz danok otsegin daigun

Betoz euskaldun egoak.

 

                10

Eurakaz jagi gaitezen narraz

Gabiltzazanok galduak,

Auzoetatik daukaguzala

Barreka arerioak;

Jaso barriro neure anaiak

Zeruraino zizpururak,

Eta eskatu geure egoak

Jaungoikoa ta fueroak.

 

                11

Zer da ume bat aitagaz utsik

Baldin il bajako ama?

Errukarria zurtza gaisoa

Gobernu andirik baga;

Modu berean neure anaiak

Gu bere aurkitzen gara,

Oitura zarrak biztu bearko

Gauz onik izango bada.

 

                12

Asaba zarren Jaungoiko ona

Zuk errez daikezuz biztu,

Erri on oni arren errukiz

Egiozu begiratu;

Zugan ustea jarri dabenik

Sekula al da lotsatu?

Bere jagola sendotzat onek

Beti zaitu ezagutu.

 

                13

Beronek dino zu zara, Jauna,

Guretzat etzan lekua,

Nai dogu zure ego azpian

Bilau osasun dontsua;

Orain bost urte eizari batek

Jaurtigi eustan tiroa,

Eta osatu egidazu gaur

Zauritu eustan egoa.

 

                14

Ez da geiago gure lurrean

Aiserik aserratuko,

Itxasoetan amorruz bagak

Ez dira atzera jasoko,

Sekula bere Egoi aldera

Ez dogu begiratuko,

Gure ontzia salbetan utsik

Indarra dogu egingo.

 

                15

Bakigu oker ginala ari

Lenago danok begira,

Ipar aldera bearrean jo,

Kenduan eguerdira;

Orain atzera gura genduke

Laster egin danok bira

Biurtu gaizuz gure asabak

Biziten ziran tokira.

 

                16

Zu zara Jauna, Ipar bakarra,

Nogan ditugun josiko,

Biotzetako gure orratzak

Gaur danik beti betiko,

Ezaugarritzat odei zuri bat

Deuskuzu gia jarriko,

Bere ondoren oker bagarik

Kananen gara sartuko.

 

                17

Alperrik dira Ejipton barriz

Odeiak burrukatuko,

Alperrik euren zauri-odolaz

Ibaitzarrak gaineztuko;

Alperrik trumoi burrundariak

Sorua dardaratuko,

Atxen txuntxurrak zirt zart tximistak

Alperrik lurreratuko.

 

                18

Aurrera zuzen joango gara

Batera basamortuan.

Aurrera, aurrera, leorrez legez

Bardin bardin itxasuan;

Aurrera ... eta Jaungoikoari

Deiturik itxas onduan,

Urak erdi bi eten da doaz

Iges bildurti moduan.

 

                19

Betor su ta gar, nai badau bere

Jarrai Ejipto guztia,

Damuz beterik Israeleri

Libre joaten itxia;

Baina jaristen naz ondo daben

Itxaso erdi-erdia,

Ur danak trila egina deutse

Ilgo amorru guztia.

 

                20

Dakialako Jaunak emoten

Danai euren alogera,

Erri leial ta baita mukerrai

Irabazita daukena,

Itxas erditik eroaten dauz

Onak baterik bestera,

Txarrak botaten ondarreraino

Arrainak gizendutera.

 

 

 

 


Anton Abbadiaren Koplarien Guduak

 


www.susa-literatura.eus