—1880 Maule—

 

Bizi da ama euskera

 

Felipe Arrese Beitia

 

              1

Iru gaubela Amari eginaz

Nenguan arbolapian,

Neure begiak liortu ezinda

Bere buruko zapian,

Jaunak ez baleust gorde bizia

Ainbeste minen erdian,

Bakezko lotan arimiau ta

Gorputza neukan obian.

 

              2

Eguzki ederrak ikuste ez arren,

Negargarriau lurrian

Odei ilun bat ipini eban

Arpegiaren aurrian,

Baltzez jantzirik agertu oi zan

Damuz goizian goizian,

Gorde ilargia lotsaz izarrak

Gabaz azaltzen ez ziran.

 

              3

Ni gisajo au, Amari munka

Bekoki ta begietan,

Sur, ezpai, okotz, matraila biain

Esku eta oin otzetan,

Erdeldun askok ikusi arren

Estura samin orretan,

Ezer ez utsa bazan legetxe

Aurrera euren bidietan.

 

              4

Irugarrengo gau erdirako

Eztarri au zarratu zan,

Begiak agor, pultsuak geldi,

Ozta ozta bizi nintzan,

Gizon argitsu bizi eder bat

Nun dakustan zeruetan,

Zuriz jantzita odei gain baten

Lauburugaz eskuetan.

 

              5

Ule luze ta bizar urdinez

Agura itzaltsu bat zan,

Odei gainian puzkaten geldi

Ikusi neian egon zan,

Asi zanian baina beruntza

Ez dakit nola ez zelan,

*Onaztarri bat baino lenago

Jausten jat albuan bertan.

 

              6

Justuri batez alako otsik

Ez dan ez inoz atera,

Mendiak dar dar aitzak lokaka,

Euskelerria ikara,

Arri bat legez ni otz ta gogor

Ia zentzun asko baga,

Ots gozo batek bertati dinost

Jaunak gorde zagizala.

 

              7

Bakia zugaz, baita anaiakaz

Natortza iragartera,

Tubal aita naz, zerutik nator

Amatxo osatutera,

Atsegin eta pozez beterik

Zerutar danak batera,

Kantetan dabe: izketa artian

Garbiena da Euskera.

 

              8

Omen artian baina nituzan

Entzun nik zure negarrak,

Aitu nituzan zerurainoko

Zure dei eta deadarrak,

Beian itxirik ilargia ta

Eguzkia zein izarrak,

Oraindik gora igoten eben

Amodio orren sugarrak.

 

              9

Baina nasaitu atseden zaite,

Seme maite ez da il, Ama.

Ume gaiztuen atsekabiak

Geixotu dabe orrela,

Orain guztiak negar dabe egin

Ezaguturik okerra,

Il dalakuan beti betiko,

Euskera Ama laztana.

 

              10

Negar dabe egin Bizkaiak eta

Araba ta Gipuzkoak,

Negar dabe egin Naparrak eta

Euskeldun Frantziakuak,

Orain arte uts egitia

Daukazuez parkatuak,

Baldin bazare aurrera izaten

Anaiok alkar artuak.

 

              11

Auxe esanda, putz egin eutsan

Ama geixuari aotik,

Eta bertati gazte bat legez

Oinen gainera zan zutik,

Eta dirautsa: Ama jatsi naz

Zeruetatik zugaitik,

Seme leial au il zinala ta

Neukalako otsez lurretik.

 

              12

Biziko zara baina zu emen,

Munduak dirauan arte,

Lur onetara etorri zinan

Neugaz orai lau mila urte,

Etsai gaistuak gerra min asko

Ta zauri egin deutsue,

Baina oraindik Ama bizkorrik

Ikusi biar zaitue.

 

              13

Agur zerura banua, eta

Geiago etzan ikusi,

Ama bakarrik neuri begira

Eta ni barriz berari,

Zabal zabalik bere besuak

Eustazan laster ezarri,

Sotil ta humil entzun neutsazan

Berba samurrok berari.

 

              14

Pasino latza irago dot, ai!

Juan diran egunetan,

Neure arimau neukan ala ez

Ez dakit gorputz onetan;

Indar barri ta bizi bizi bat

Biotzian dot sometan,

Odol gaztia darabildala

Uste dot neure zainetan.

 

              15

Seme guztiai esan eiezu

Bizirik nazala emen,

Ta datozela txar eta onak

Danak ikusi nagien,

Mundua mundu arbolapian

Bizirik euki naizuen,

Berbeta gozo eder onetan

Saiatu danok egiten.

 

              16

Egia da bai ume zurtz gagoz

Foru baga lotsarian,

Baina emongo arbola onek dauz

Orriak udabarrian,

Negu gogor ta ekatx andiak

Artu gaitue erdian,

Ainbeste gatxez ez gara egon

Lenago Euskelerrian.

 

              17

Baina begira, neure semia,

Arbola oni an goian,

Nun antxinako Lauburu zarra

Zelan daukan agirian,

Esan egizu lotsarik baga

Ta arrokeria andian,

Beste gauzarik ez dala adorau

Sekula Euskelerrian.

 

              18

Zuaz, barriro dirautsut eta

Neure bedeinkazinuaz

Zuaz, anaiak argitutera

Emen ikusi dozunaz,

Baina ez arren geiago nastu

Erdeldun oiturakaz,

Neugaz bakarrik biziko zare

Munduan atseginakaz.

 

              19

Irakatsiok entzun neutsazan

Malkuak gorde ezinik,

Aldendu nintzan, esku-oinetan

Laztan gozoz mun eginik,

Neure erriari iragartera,

Ez dala ez il Amarik,

Eta anaiok gaitiala izan

Euskeldun garbi bakarrik.

 

              20

Neure anaiak, bat izan beti

Euskeldun siniskeretan,

Bat izan geure uste, eretxi,

Gogo eta asmuetan,

Fede bizi bat baldin badogu

Biotz eta arimetan,

Bakez oraindik biziko gara

Mendi, atx ta ibarretan.

 

 

 

 


Anton Abbadiaren Koplarien Guduak

 


www.susa-literatura.eus