—1879 Elizondo—

 

Euskaldunen gauzik maitena

(Iru zortziko akrostiko)

 

An.

 

              1

Erregerik txit goienak nola

Urre ta zilar argiyak,

Sartu dituzte gaiztakeriyan,

Kirasturikan koroiyak?...

Ah Euskaldunak! Nai dituzute

Lurreko ondasun txikiyak?

Doilorkeria litzake, izanik

Uts ezerezak guztiyak.

 

              2

Noraino bada bear du igo

Euskalerriko jendeak?...

Nik esango det atsegin andiz,

Gure anai txit maiteak!

Adur eder da Ebro ibaien

Ur-bitarteko semeak,

Zerurontz, nola suba bear du

Igo, ausardiz beteak.

 

              3

Ken grina txarrak: Jainkoa degu,

Maiterik-maiten lenengo,

Ark eman zigun Euskalerriya

Izandu bedi urrengo:

Toki gozo au Kristau-oituraz

Euskerarekin goiengo,

Nun-nai kantatu... aurrera ere

Au da garaitzail irtengo.

 

 

 

 


Anton Abbadiaren Koplarien Guduak

 


www.susa-literatura.eus