—1874 Sara—

 

Jaungoikua ta errija

 

MAE "Bizkaitarra"

 

                      1

Ea bada, mutilak, jaki gogorturik,

Fusilak baionetak artu berbertarik,

Jaungoikua ta Marija doguz gure aldetik,

Europa kontra izanik ez dogu beldurrik.

        Barrizetakoa.

 

                      2

Ogeta amabost urthe diras iragoak,

Agintzen deuskubela liberal gaistuak,

Astruzija andijakaz, madarikatuak,

Engainau zitubezan Espainol sintzuak.

        Ea bada, etc.

 

                      3

Judasek saldu eban zeruko maisua,

Maroto jeneralak Karlos gisausua,

Bilaukeria onegas jaso zan tronua,

España gustijentzat zori gaistokua.

        Ea bada, etc.

 

                      4

Isabelen gerisan baltz infernukuak,

Bete ditubez ondo euren poltzikuak,

Kendu deuskubes guri geldika foruak,

Askok artu ditube gradu ta enpliuak.

        Ea bada, etc.

 

                      5

Inos aspertu ezinik dauken egarrija,

Mutildu dabe ederto España errija,

Geratu erreinuau, o ze lotzarija!

Alkarren jelosijas galduta gustija.

        Ea bada, etc.

 

                      6

Eskerrik baltzanagaz, o ze jente fina!

Askenez bota dabe euren erregina,

Agintari izatia, diruba, astegina,

Izan da liberalak beti zuben grina.

        Ea bada, etc.

 

                      7

Agintari jarri da jente itsusija,

Serrano ta Topete Prim da familija,

Onetan bete dabe dauken banerija

Orbaindurik galanto euren kontzentzija.

        Ea bada, etc.

 

                      8

Ardijen narrubagaz jantziriko otzuak

Izan dira ta dira liberal paltzuak

Otzo onen artian ez dira mankuak,

Ardi triskantzarako gaurko ministruak.

        Ea bada, etc.

 

                      9

Eleiza santiari deutsen gorrotuak,

Artu eragin deutses diabrusko asmuak,

Erbestetu ditube Jesusen soldauak,

Eta bota lutarras mojen konbentuak.

        Ea bada, etc.

 

                      10

Liberalen artian daukas diabruak,

Arimak galduteko lagun asartuak,

Entzun ditus Mdrilgo diputau lekuak

Dardar eragiteko izkuntza moduak.

        Ea bada, etc.

 

                      11

Ukatu da Jesusen Jaungoikotasuna,

Ta bardin Marijaren Dontzeilatasuna,

Andija da benetan Jaunen ontasuna

Igaroteko isilik irain ain astuna.

        Ea bada, etc.

 

                      12

Baltzen gaistotasunak ez dauko neurririk,

Ezin dabes ikusten fededun gizonik,

Pekatu andijenez aspertu bagarik,

Aldendu gura dabe Fedia gugandik.

        Ea bada, etc.

 

                      13

Mesprijau ditudes onen erreguak,

Españan ez zartzeko jaungoiko paltsuak,

Eregi daijesala, dinue, Tenpluak

Eretiko, judegu, jentil da Turkuak.

        Ea bada, etc.

 

                      14

Oraindino badago Españan lotxarik,

Ezin igaro leikes gauza onek geldirik,

Euskaldunen artian ote da mutilik?

Ala dagos gizonak oilo biurturik?

        Ea bada, etc.

 

                      15

Amar mila aingerugas! ez orrelangorik,

Euskaldunen bijotza ez dago oiloturik,

Jaki gaitezan beraz danok bat eginik,

Liberal arruari jarkiten gogotik.

        Ea bada, etc.

 

                      16

Bai, bai irasartu da lo zegon legoia,

Españan entzuten da orain bere orroia.

Alperrik jaki kontra Tirio ta Troia,

Karlosek jantziko dau Errege koroia.

        Ea bada, etc.

 

                      17

Karlos zaspigarrena geure jaun maitia,

Zure preminan dago Euskaldun jentia,

Zapaldurik betiko liberal kastia,

Zugas eukiko dogu biardun bakia.

        Ea bada, etc.

 

                      18

Españako koroia buruan jantzita

Don Karlos izango da Espainolen aita,

Esan bada gogotik bildurrari itxita:

BIZI BEDI DON KARLOS TA ANDRE MARGARITA.

        Bai bai irasartu da, etc.

 

                      19

Ea bada, mutilak, jaki gogorturik,

Fusilak, baionetak artu berbertarik,

Jaungoikua ta Marija doguz gure aldetik,

Europa kontra izanik ez dogu beldurrik.

 

 

 

 


Anton Abbadiaren Koplarien Guduak

 


www.susa-literatura.eus